OVERSTRAND HERITAGE AND AESTHETICS COMMITTEE
CALL FOR NOMINATIONS

The Overstrand Heritage and Aesthetics Committee is an advisory body that was appointed in terms of the National Heritage Resources Act, 1999 to advise the local authority on the aesthetics and conservation of the built and natural environment of the Overstrand.  This committee normally meets once a month.

The public is herewith invited to nominate members to serve on the committee. Candidates need to show a remarkable interest in and concerned about the heritage of the Overstrand and in the nature of future development in the area. Architectural, Archeology or other relevant qualifications or conservation experience or interests would be an advantage.

Nomination proposals shall be in writing and signed by a proposer and a seconder who both permanently reside in the Overstrand. A short CV of the nominee must accompany each proposal.

The screening of candidates will be done by the incumbent Committee in co-operation with a representative of the Overstrand Municipality. Interviews will be conducted with candidates on the shortlist. Appointments can only be done when a candidate attains the votes of  two thirds of the incumbent Committee members present at such a meeting, including a representative of the Overstrand Municipality.Elected members shall hold office for two years from the date of the AGM, after which their term expires. They shall be eligible for re-election.

Elected members shall hold office for two years from the date of the AGM, after which their term expires. They shall be eligible for re-election. The Annual General Meeting of the Overstrand Heritage and Aesthetics Committee is to be held on 14 November 2017 at 17h30 in the Overstrand Civic Centre, Hermanus.

The Annual General Meeting of the Overstrand Heritage and Aesthetics Committee is to be held on 14 November 2017 at 17h30 in the Overstrand Civic Centre, Hermanus.All completed nomination forms, including a short CV need to be marked for attention of the

All completed nomination forms, including a short CV need to be marked for attention of the above mentioned Committee and delivered or posted to the Building Control Services office in Hermanus on or before 07 November 2017, by handing it in over the counter, or by posting it to Box 20, Hermanus 7200, or by faxing it to tel 028 313 2822, or by e-mailing it to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nomination forms are available from Building Control Service offices at all administrations, but may also be requested in e-mail form from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Anyone requiring more information, please contact Mrs. Elizabeth Lowings 028 313 8081. 

 

OVERSTRAND SE ERFENIS- EN ESTETIESE KOMITEE
UITNODIGING VIR NOMINASIES

Die Overstrandse Erfenis- en Estetikakomitee is ‘n adviesliggaam wat ingevolge die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne van 1999 ingestel is om die plaaslike owerheid oor die estetika en  bewaring van die opgeboude en natuurlike omgewing van Overstrand te adviseer. Die komitee vergader normaalweg een keer per maand.

‘n Uitnodiging word hiermee aan die publiek gerig om lede vir die komitee te nomineer. Kandidate moet ‘n besonderse belangstelling in en ‘n besorgdheid oor die erfenis van die Overstrand-gebied, asook oor die aard van toekomstige ontwikkeling in die gebied toon. Kwalifikasies in argitektuur, argeologie of verwante rigtings en ervaring in bewaringsaangeleenthede sal in ‘n kandidaat se guns tel.

Nominasies moet skriftelik gedoen word en deur sowel die voorsteller as die sekondant, wat albei permanent in Overstrand woon, onderteken word. ‘n Kort curriculum vitae van die benoemde moet by die voorstel aangeheg word.

Keuring van kandidate word deur die dienende komitee in oorleg met ‘n verteenwoordiger van die Overstrandse Munisipaliteit gedoen. Onderhoude sal met kandidate op die kortlys gevoer word. Aanstellings kan net gedoen word wanneer ‘n kandidaat die goedkeuring van twee derdes van die teenwoordige komiteelede, insluitende ‘n verteenwoordiger van  die Munisipaliteit Overstrand, wegdra.   

Lede word vir ‘n termyn van twee jaar vanaf die datum van die eersvolgende Algemene Jaarvergadering aangestel. By verstryking van ‘n lid se termyn kan hy of sy vir heraanstelling oorweeg word.

Die Overstrandse Erfenis- en Estetikakomitee se Algemene Jaarvergadering word op
14 November 2017 om 17h30 in die Overstrand Burgersentrum , Hermanus, gehou.

Volledig voltooide nominasievorms, waarby ‘n CV van die benoemde aangeheg is, moet vir die aandag van bogenoemde komitee by die Boubeheerdienste-kantoor op Hermanus voor of op 7 November 2017 besorg word, deur dit persoonlik in te handig, of na Posbus 20, Hermanus 7200 te pos, of dit na tel 028 3132822 te faks of dit na   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  te e-pos.

Nominasievorms kan by die Boubeheerkantore in die onderskeie administrasies afgehaal word of per e-pos by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. aangevra word.

Meer inligting kan verkry word van mev Elizabeth Lowings by tel 028 313 8081. 

IKOMITI YAMAGUGU ESIZWE NOBUHLE BEMVELO E-OVERSTRAND  ICELA UKUBA KUFAKWE AMAGAMA ABAGQATSWA

Ikomiti yamagugu esizwe kunye nobuhle bemvelo yasekelwa phantsi koMthetho we-1999, weziBonelelo zaMagugu eSizwe noBuhle beMvelo ukuze icebise iBhunga likaMasipala ngobuhle bemvelo nolondolozo lobuchule bezandla nendalo kosingqongileyo e-Overstrand. Le komiti idibana kanye ngenyanga.

Ngoku nje apha uluntu luyacelwa ukuba lufake amagama abagqatswa abaza konyulwa njengamalungu ekomiti. Abagqatswa kufuneka babe ngabantu abanomdla ongathethekiyo nabazikhathazayo ngemiba ephathelele kumagugu esizwe e-Overstrand kunye nendlela onokuthi uphuhliswe ngayo lo mmandla kwixesha elizayo. Amaphepha emfundo kubungcisa be arkiyoloji (inzululwazi ngezakudala) okanye  amava kulondolozo lwezimo ezisendalweni zizinto eziyakumthethelela umgqatswa  xa kuqwalaselwa isicelo sakhe.

Amagama abagqatswa abonyuliweyo makabhalwe phantsi angeniswe nencwadi yesiphakamiso ezakuthi isayinwe ngulowo uphakamise igama kunye nalowo umxhasayo. Bobabini kufuneka babe ngabemi abahlala isigxina kummandla waseOverstrand. Isiphakamiso ngasinye kufuneka sikhatshwe yisivi emfutshane.

Ukukhangela ukuba umgqatswa usifanele na isikhundla kuza kwenziwa ngamalungu ekomiti eyonyulwe kutsha nje ngentsebenziswano nommeli kaMasipala waseOverstrand. Ngabagqatswa abakuluhlu ekuza konyulwa kulo kuphela abaza kubizelwa udliwano-ndlebe. Oyakuthi akhethelwe esi sikhundla ngulowo uyakuthi afumane iivoti ezisisibini kwisithathu zamalungu  amatsha ekomiti aza kuba ekhona kuloo ntlanganiso, kuquke nommeli kaMasipala waseOverstrand.

Amalungu athe onyulwa aza kubasezikhundleni iminyaka emibini ukususela kwitlanganiso yokuqala yonyaka, emva koko ixesha labo ifike esiphelweni. Banalo ilungelo lokuba bangaba ngabagqatswa kunyulo olulandelayo.

Intlanganiso yokuqala yonyaka eza kubanjwa yiKomiti yaMagugu eSizwe noBuhle beMvelo iza kubanjwa ngomhla wama- 14 November 2017 ngo-17h30 kwiholo yoluntu eOverstrand, eHermanus.

Zonke iifomu ezigcwalisiweyo zabagqatswa, kuquka  nesivi kufuneka zibhalwe ukuba ziya kule komiti ichaziweyo ngentla, zithunyelwe okanye ziposelwe kwiofisi yeenkonzo ezijongene nolawulo lwesakhiwo eHermanus ngomhla okanye phambi komhla we-
07 November 2017, ngokuthi igqithiselwe kumntu oza kuba esekhawuntareni, okanye ngokuyiposela kule dilesi ilandelayo Box 20, Hermanus 7200, okanye ngokuyifeksela kule nombolo yemfonomfono 028 313 2822, okanye ngokuyi-imeyilela kule dilesi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Iifomu zamagama abagqatswa zifumaneka kwiiofisi ezibonelela ngenkonzo yokulawula isakhiwo kuzo zonke iiofisi zolawulo, kodwa usenokucela ukuba uthunyelwe ifomu nge-imeyile  ngale dilesi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nabani na ofuna olunye ulwazi, makancede atsalele uNkskz Elizabeth Lowings kule nombolo yomnxeba 028 3138081.

 

Search

Contact Us


Hermanus 028 313 8000
Kleinmond 028 271 8400
Gansbaai 028 384 8300
Stanford 028 341 8500

enquiries@overstrand.gov.za